Livscykeltänkande i affärsstrategin

Klimatberäkning
livscykeltänkande i affärsstrategin

Att se på en produkts livscykel innebär att hela produktens kedja följs upp och analyseras, från råmaterialutvinning till avfallshantering.

Genom att göra en sådan analys kan det producerande företaget ta ansvar för produkterna även efter de lämnat fabriken. Det kan göras till exempel genom att producera produkten så att den är enkel att ta isär för att materialåtervinna dess olika komponenter eller genom att göra den mer energieffektiv så att produkten förbrukar mindre energi i användningsfasen.

Reduce, reuse, recycle

Att ha med livscykeltänkande i sin verksamhet kan tyckas vara fördelaktigt endast för ett producerande företag men faktum är att det även är nyttigt för t.ex. tjänsteföretag att inkludera i affärsstrategin. Oavsett om det inte är något som mäts och följs upp kan det ge värdefulla ringar på vattnet.

Genom att låta livscykeltänkandet genomsyra ens verksamhet finns möjlighet att reducera växthusgasutsläpp även utanför verksamhetens direkta gränser. T.ex. genom att erbjuda sina anställda årlig cykelreparation finns möjligheten att minska bilpendlandet till förmån för cykelpendlandet. Oavsett vad för typ av verksamhet som bedrivs uppstår i princip alltid en viss mängd avfall, vilket är viktigt att tänka på redan i inköpsskedet av olika varor, t.ex. hur lång livslängd har de och hur hanteras de efter nyttjandet, hur kan de totala avfallsmängderna minska?

Vid kontorsrenovering kan verksamheten se bakåt i kedjan och satsa på att köpa begagnade kontorsmöbler eller produkter producerade av återvunnet material. Bjuder kontoret på frukost? Hur kan matavfallet minimeras, kanske kan förra veckans överblivna frukt användas till smoothies? Ett hjälpmedel för verksamheter att styra till ett livscykeltänkande kan vara att upprätta policyers för att ta smartare val och för att kunna ställa krav i olika upphandlingar.

Att fokusera på enbart en del av sin verksamhets klimat- & miljöpåverkan kan vara riskabelt då risken finns att påverkan flyttas från en till en annan i verksamhetens påverkanskedja. Att inkludera livscykeltänkande i sin affärsstrategi och utbilda sina anställda till att hela tiden tänka på uppströms och nedströms miljöpåverkan bidrar inte bara till minskade växthusgasutsläpp och övrig positiv miljöpåverkan utan kan även innebära stora ekonomiska fördelar.

Vill ni ha hjälp med en livscykelanalys? Kontakta oss!

Relaterade artiklar