Uppdatering av beräkningsmetod för flygresors klimatpåverkan

Klimatberäkning
flygplan flygresors

Vi arbetar ständigt med att hålla oss á jour med vad forskning och etablerade verksamheter tar fram för material till beräkning av olika aktiviteters klimatpåverkan. Med bakgrund i det har vi nu valt att uppdatera vår beräkningsmetod för flygresors klimatpåverkan.

På grund av hög komplexitet är det ännu inte fastställt hur stor påverkan den så kallade höghöjdseffekten har på klimatet, att den finns råder det dock inget tvivel om. Då både bland andra Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och DEFRA (Storbritanniens motsvarighet till Naturvårdsverket) nu uppger 1,9 som uppräkningsfaktor för höghöjdseffekten väljer även vi att uppdatera till samma faktor för att öka jämförbarheten.

Vi har tidigare räknat med en uppräkningsfaktor på 2,7 som angetts av IPCC:s FA1 scenario i IPCC:s special reports: Aviation and the global Atmosphere. Den nya faktorn som kommer att tillämpas från och med januari 2020 och baseras på en rapport av forskare från Chalmers Tekniska Högskola.

Enligt uppdateringar från Nätverket för transporter och miljön, NTM, angående distanskategorier och standardflygplansmodell för respektive distanser har vi även valt att uppdatera vår data och beräkningsunderlag för dessa. Vidare har kabinfaktorn uppdaterats från 70 till 80 % vilket innebär att allokeringen av utsläpp per passagerare sänks något. Utöver de uppdateringarna har vi även valt att öka vikten per passagerare där vi räknar ett snitt av kroppsvikt plus bagage per resenär till 97 kg.

I praktiken innebär uppdateringarna att en resa som tidigare angavs ge en viss klimatpåverkan nu kommer att visa på en något lägre klimatpåverkan. För våra kunder som vi på årlig basis beräknar klimatpåverkan för kommer vi att i informera om detta i respektive fall.

Utöver höghöjdseffekten tar vår beräkningsmetod hänsyn till de växthusgaser som täcks av Kyotoprotokollet (koldioxid, metan, dikväveoxid, vätefluorkolföreningar (HFC), perfluorkolväten (PFC), svavelhexafluorid). Det finns exempel på kalkylatorer för flygresors klimatpåverkan som inte tar hänsyn till höghöjdseffekt och övriga växthusgaser vilket ger en lägre siffra för klimatpåverkan än vad som är det egentliga fallet.

Det är fortfarande viktigt, i den mån det är möjligt, att byta ut flygresor mot resor på land. De teknik- och bränsleeffektiviseringarna vi ser för att minska klimatpåverkan äts upp av ett ökat flygande.Vill ni också börja jobba med klimatet?

Relaterade artiklar