Certifieringar för klimatkompensation

Klimatkompensation
certifieringar för klimatkompensation

Det finns olika certifieringar och standarder för klimatkompensation och projekten som det kompenseras genom. Kvalitén på projekten och levererad klimatnytta kan därmed skilja sig åt, beroende på hur pass rigorös standarden är. Nyttan i projektet avgörs utifrån vilken standard köparen väljer, vilket är viktigt att ta i beaktande vid val av klimatkompensation.

CDM

CDM är FN:s egna certifiering och dessa projekt uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande fastställa hur stor klimatnyttan är. Oberoende auktoriserade revisorer kontrollerar och rapporterar om projekten till FN. Additionalitet är det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering, vilket betyder att projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimatkompensation.

Projekt certifierade enligt CDM är ofta investeringar i förnybar energi. Exempel på CDM-projekt kan vara ett vindkraftsverk som byggts i till exempel Kina där stor del av dagens energibehov täcks av energi från kolkraft med stor klimatpåverkan. CDM-projekten bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt.

CDM har historiskt setts som den mest rigorösa och trovärdiga certifieringen för koldioxidreduktioner, bland annat då FN är initiativtagare. På senare år har dock vissa äldre projekt kritiserats och additionaliteten har ifrågasatts. Därför är det viktigt att säkerställa att projekten är av ny årgång, att de är inom sektorn för förnybar energi och gärna att de även är certifierade av Gold Standard.

Gold Standard

Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensation.

Gold Standard är en global ideell stiftelse som startades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Fairtrade. Det är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer. Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att klimatkompensationsprojekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.

Att köpa klimatkompensation som är certifierad med Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt.

VCS

VCS är en certifiering framtagen av miljöorganisationen Verra. Projekt som utvecklas enligt VCS-programmet måste följa en rigorös utvärderingsprocess för att kunna certifieras. För att ett projekt ska uppfylla VCS-standard så krävs att projektet kontinuerligt granskas av utomstående, oberoende revisorer som säkerställer att projektet tillämpar korrekta metoder och uppfyller samtliga VCS-krav.

Utsläppsminskningar som är certifierade enligt VCS kan godkännas som kolkrediter, VCU:er (Verified Carbon Units), där en VCU representerar ett ton växthusgasutsläpp som minskat eller tagits bort från atmosfären.

VCS-projekt finns inom ett antal olika sektorer, bland annat förnybar energi (vind- och vattenkraft) och skogsbruk inklusive undvikande av avskogning. Samtliga skogsprojekt som är VCS-certifierade är REDD-projekt.

REDD/REDD+

VCS är en certifiering framtagen av miljöorganisationen Verra. Projekt som utvecklas enligt VCS-programmet måste följa en rigorös utvärderingsprocess för att kunna certifieras. För att ett projekt ska uppfylla VCS-standard så krävs att projektet kontinuerligt granskas av utomstående, oberoende revisorer som säkerställer att projektet tillämpar korrekta metoder och uppfyller samtliga VCS-krav.

Utsläppsminskningar som är certifierade enligt VCS kan godkännas som kolkrediter, VCU:er (Verified Carbon Units), där en VCU representerar ett ton växthusgasutsläpp som minskat eller tagits bort från atmosfären.

VCS-projekt finns inom ett antal olika sektorer, bland annat förnybar energi (vind- och vattenkraft) och skogsbruk inklusive undvikande av avskogning. Samtliga skogsprojekt som är VCS-certifierade är REDD-projekt.

Våra klimatkompensationsprojekt

Relaterade artiklar