Så skiljer sig våra trädprojekt från andra trädprojekt

Klimatkompensation
trädprojekt sodo

Sedan vi grundades har vårt fokus varit på att leverera klimatkompensationsprojekt av högsta kvalitet.

Det har främst varit projekt inom energisektorn då vi ansåg att det endast fanns högkvalitativa projekt just där. Det dröjde nästan 10 år innan vi hittade en samarbetspartner och projektutvecklare som vi ansåg hade trädprojekt som höll måttet.

Ofta likställs klimatkompensation med trädplantering – trots att majoriteten av alla certifierade projekt som utvecklats är inom energisektorn¹. Förutom att stötta företag i klimatberäkningar och sätta strategier och klimatmål såsom klimatneutralitet eller att sätta ett SBT, har vi sedan vi grundades, 2006, fokuserat på att leverera klimatkompensation av högsta kvalitet. Det har dock varit svårt att hitta seriösa och stabila trädprojekt som lever upp till våra krav.

Nedan listar vi skillnaden mellan de trädprojekten vi erbjuder jämfört med många andra trädrelaterade projekt.

1. Våra projekt garanterar klimatnyttan

Majoriteten av trädprojekten som finansieras levererar ex-ante krediter. Begreppet ex-ante är lånat från latin och betyder “innan händelsen”.  I detta sammanhang betyder det att projekten kan sälja klimatkompensationskrediter från klimatnytta som ännu inte uppstått. Tänk dig att ett projekt planterar ett träd år 1 och redovisar hur detta skall växa över 30 år och binda koldioxid – men redan år 2 kan man sälja de krediter som skall inträffa om just t.ex. 30 år.

Företag som klimatkompenserar med denna typ av krediter har fått motta kritik när de t.ex. kommunicerat klimatpositivitet eller liknande då själva nyttan inte levereras förrän om 30 år. Detta medför osäkerheter eftersom det kommer med stora risker för att trädplanteringen inte blir av p.g.a exempelvis skogsbränder och extrema väderhändelser, eller att utsläppsminskningen inte blev så stor som utlovat.

Våra trädprojekt levererar ex-post krediter och vi kan garantera klimatnyttan från dem. Ex-post betyder “efter händelsen” och innebär att trädprojektet redan är sjösatt och träden är planterade sedan år tillbaka. Vi säljer den klimatnytta som redan är bekräftad, inte den som förväntas komma i framtiden.

Läs mer: Certifieringar för klimatkompensation

2. Våra projekt är Gold standard-certifierade

Gold Standard är en av de mest välkända och mest välrenommerade certifieringarna för klimatkompensationsprojekt. Gold Standard Foundation grundades 2003 av bland annat WWF, Fairtrade och 70 andra organisationer och NGOer för att säkerställa och intyga kvalitén för klimatprojekt. Idag stöds stiftelsen av drygt 80 organisationer och har certifierat fler än 1400 projekt i över 80 länder. Gold Standard har även alldeles nyligen (augusti 2021) inlett ett samarbete med svenska Energimyndigheten. Av alla Gold Standards projekt har endast ett tjugotal trädprojekt lyckats certifiera sig.

Av dessa har vi vidare valt ut fyra trädprojekt som vi vill samarbeta med och dessutom är två av dem (Vichada och Tropical Mix) bland de absolut första Gold Standard-certifierade trädprojekten i världen. De klarade även övergången när Gold Standard blev Gold Standard for the Global Goals (2017) vilket innebär att projektet måste stötta åtminstone 3 av FN:s globala mål. Tropical Mix uppfyller 5 globala mål och Vichada samt Sodo & Humbo uppfyller 4 globala mål vardera.

3. Våra projekt har fler än en certifiering

För att ytterligare säkerställa kvaliteten på våra trädprojekt har man i flera fall inte bara nöjt sig med med en certifiering – Gold Standard. Tropical Mix har erhållit (utöver Gold Standard-certifieringen) både UTZ- och FSC-certifiering och kakaoplantagerna inom området innehar EU:s ekologiska certifiering. Även Vichada är UTZ-certifierat. De ytterligare certifieringarna hjälper till att skapa mer diversifierade inkomstkällor för lokalsamhällena och är en viktig faktor gällande projektens varaktighet.

Genom att skapa ytterligare inkomstkällor och tillse att skogen sköts på ett hållbart sätt skapar de ett incitament för att fortsätta skogsskyddet och skogsförvaltningen även efter att kolkrediterna har sålts och områdena inte längre får intäkter och stöd från klimatkompensation. För Tropical Mix hjälper UTZ-certifieringen och EU:s ekologiska märkning till att uppnå en hållbar produktionsmiljö och rättvisa priser för den kakao som produceras.

4. Våra projekt ägs i kooperativ av jordbrukare

En vanlig kritik trädprojekt ofta får är bland annat att de driver bort bönder och jordbrukare från sina ägor för att driva skogsbruk på tidigare jordbruksmark. Ett sätt att säkerställa att detta inte sker är att välja projekt som ägs av de som bor i området. Det säkerställer både projektets permanens och att inga oetiska intressekonflikter har skett i samband med projektaktiviteten.

Mer information om våra trädprojekt:  

I Tropical Mix-projektet blandas hållbar skogsförvaltning och kakaoproduktion. Marken som används var från början skog som senare gjordes om till boskapsmark med gräs och buskar som återplanterats. Tropical Mix har ett stort antal investerare och projektdeltagare som samarbetar med projektägaren CO2OL. Marken som används i Tropical Mix ägs av projektägaren och köptes av en annan privat markägare, där bevis på köpet kan begäras ut i skogsbruksregistret ANAM. Inom projektområdet finns gårdar, områden och samhällen som inte är en del av projektet, de finns inkluderade i en revisionsrapport och har fått vara kvar i området. Ingen omplacering av bosättningar har skett och det finns inga rapporterade konflikter med de människor som bor i området eller deras försörjning eftersom de har fått jobb inom projektaktiviteten. Läs mer om Tropical Mix på Gold Standards hemsida, där kan du även ladda ner projektdokumentet.

I projekten Sodo & Humbo är projektaktiviteten belagd på mark som ägs av regeringen och tidigare inte haft någon förvaltare. Marken har använts för produktion av träkol och som betesmarker. Skogsförstöring på kommunal mark har länge varit ett problem i området och det har dokumenterats att nästan 40 000 hektar per år har försvunnit under de senaste 30 åren. Tekniken som implementerats i Sodo & Humbo är Farmer Managed Natural Regeneration, FMNR, vilket är ett etablerat system som inrättats av fattiga landsbygdssamhällen med syfte att återställa skogar. Skogarna sköts av totalt 12 skogsbrukskooperativ och landsbygdssamhällena i området har även användarrättigheter för skogen och dess produkter. Läs mer om Sodo och Humbo på Gold Standards hemsida, där kan du även ladda ner projektdokumenten för respektive projekt.

Vichada-projektet är en del av Vichadense Agroforestry Association (AGAF) som är en ideell, icke-statlig organisation skapad av småproducenter och företag som utgör regionens skogsbrukssektor. AGAF representerar både jord- och skogsbrukare i området och har varit med och skapat Vichadas affärskommité som driver frågor om bl a transporter, olaglig verksamhet som påverkar den hållbara utvecklingen och planering av markanvändning. Innan projektstarten var området savann. Läs mer om Vichada på Gold Standards hemsida, där kan du även ladda ner projektdokumentet. Du kan även läsa mer hos projektutvecklaren.

¹ Gold Standard hade i början av september 2021 1076 certigierade projekt varav 780 var inom energisektorn (energieffektivisering, förnybar energiproduktion) och CDM hade vid samma tillfälle 7853 registerade projekt varav 7028 var inom energisektorn.

Relaterade artiklar