Sätt upp en klimatstrategi i 4 steg

Klimatberäkning
Klimatstrategi planering

Kanske har ni redan lagt massor med timmar på att beräkna er klimatpåverkan? Eller så fick ni ont i huvudet när ni började läsa om de olika kategorierna i GHG-protokollet?

Oavsett var ni befinner er på klimatresan behöver ni ett mål och en strategi. Och steget dit behöver inte vara så långt. Nedan kommer vi presentera ett arbetssätt som är tillgängligt och kostnadsfritt för alla bolag, stora som små.

Enligt tumregeln “the carbon law” behöver världens utsläpp halveras varje decennium för att stabiliseras 2050. Tusentals företag har anslutit till Exponential Roadmap Initiatives “Race to Zero” där man som företag enkelt signar upp sig till åtagandet att halvera sina utsläpp fram till 2030. För att nå de uppsatta målen krävs en klimatstrategi. I denna artikel kommer vi gå igenom en klimatstrategi bestående av fyra pelare, dessa är hämtade från 1.5C Business Playbook som är en handbok för att nå 1.5 graders-målet.

Klimatstrategi från Exponential Roadmap Initiative

1. Reducera er egen klimatpåverkan

Kartlägg era utsläpp av växthusgaser utifrån Green House Gas Protocol. Se till att ni inkluderar de huvudsakliga utsläppskällorna och fokusera på dessa till att börja med. För tjänsteföretag brukar de lågt hängande frukterna vara energi, transport och tjänsteresor. Sätt ett basår, dvs det år som ni ska mäta minskningen mot. Ert mål bör minst vara att halvera de absoluta utsläppen vart tionde år, gärna snabbare. En halvering på tio år innebär 7 % minskning från år till år. Bryt ner ert mål till årliga mål och milstolpar. Inkludera er beräkning, reduktionsmål och framsteg i er årliga redovisning. Behöver ni hjälp med att ta fram en klimatredovisning så kan vi hjälpa er med det.

2. Reducera er klimatpåverkan i hela värdekedjan

I denna del räknas allt som sker utanför företagets väggar. Det kan handla om frakter ni bokar eller varor ni köper in. Ställ krav på era leverantörer att också ansluta sig till 1.5 graders-ramverket och halvera sina utsläpp vart tionde år. Välj nya leverantörer baserat på deras klimatstrategi och transparens. Samarbeta inom branschen för att stärka era krav gentemot leverantörer. Investera i bolag/projekt som reducerar klimatpåverkan inom värdekedjan, till exempel eldrivna transporter. Se över era produkter ur ett livscykelperspektiv där även slutanvändande och återvinning tas i beaktande så att cirkeln kan slutas.

3. Integrera klimatet i er affärsstrategi

Uppdatera er vision och mission så att de ligger i linje med er 1.5 graders-ambition. Börja transformera er affärsmodell så att den blir cirkulär och servicebaserad. Till exempel börja erbjuda återtag/rekonditionering av sålda produkter, eller hyra ut produkter istället för sälja för att förlänga livslängden. Om era tjänster och produkter påverkar konsumenter och företagsbeslut – kan ni både styra och uppmuntra era kunder att ta beslut som är positiva för klimatet. Ni kanske har en relativt låg direkt klimatpåverkan som företag, men föreställ er hur mycket ni kan påverka utanför er värdekedja genom att hjälpa era kunder fatta bättre beslut! Om ni använder denna del som ledstjärna för hela bolaget kommer det bli lättare att fatta genomtänkta beslut för planetens bästa.

4. Uppmuntra klimataktion i samhället

Utbilda er styrelse, ledning och medarbetare om klimatet och de globala hållbarhetsmålen. Varför inte inkludera era kunder här? Berätta om er målsättning och hur ni ska nå dit. Hjälp era medarbetare med verktyg hur de kan sänka sin privata klimatpåverkan och anpassa sin livsstil. Var en positiv kraft inom er bransch och driv på för att ni ska hitta bättre lösningar för klimatet. Medverka i klimatnätverk och events. Inget bolag kommer ensamt kunna lösa klimatkrisen, för att göra det behöver vi samarbeta.

Sätt ett internt pris på er klimatpåverkan per ton och avsätt dessa pengar till klimatfinansiering. Benchmark för interna utsläpp är mellan 30-100 USD/ton. Här kan ni även räkna in er historiska klimatpåverkan. För att säkerställa att er finansiering verkligen gör skillnad bör ni överväga att dubbla insatsen. Finansiera endast högkvalitativa projekt som är certifierade av tredje part.

Vi hoppas att ni är motiverade att komma igång med er klimatstrategi!

Läs mer om varje steg i 1.5 degrees business playbook  som vi varit med och bidragit till.

Relaterade artiklar