En livscykelanalys (LCA) ger en helhetsbild över en produkt- eller tjänsts miljöpåverkan.

Arbetsprocess

01

Definiera och avgränsa

Vi genomför ett scopingmöte för att definiera syftet med studien. Utifrån detta bestäms analysens omfattning och eventuella avgränsningar.

02

Inventera

Med hjälp av våra verktyg samlar ni in relevant data. Vi finns som stöd i hela processen.

03

Beräkna

Utifrån datan beräknar vi livscykelns miljöpåverkan med hjälp av LCA-verktyget SimaPro och lämplig emissionsdatabas

04

Dokumentera och kommunicera

Resultatet redovisas i en rapport som efterlever relevanta standarder. Vi hjälper er att förstå och kommunicera resultatet.

Vanliga frågor om LCA

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att mäta och utvärdera miljöpåverkan från en produkts eller tjänsts hela livscykel, från råvaruutvinning till avfallshantering. Det inkluderar allt från produktion, transport, användning och avveckling av produkten eller tjänsten.

Att göra en livscykelanalys är viktigt för att få en helhetsbild av en produkts eller tjänsts miljöpåverkan. Genom att mäta och utvärdera miljöpåverkan från hela livscykeln kan man identifiera de steg som har störst miljöpåverkan och därmed fokusera på att minska utsläppen från dessa steg.

Genom att utföra en livscykelanalys kan man identifiera de steg som har störst miljöpåverkan och därmed fokusera på att minska utsläppen från dessa steg. Det kan också bidra till att skapa en mer hållbar produkt- eller tjänsteutveckling och främja en mer hållbar konsumtion genom att informera kunderna om produktens eller tjänstens klimatpåverkan. Livscykelanalysen kan också vara ett viktigt verktyg för att uppfylla lagkrav och miljöcertifieringar samt för att möta krav från investerare och kunder som efterfrågar hållbarhetsdata.

Flertalet faktorer avgör tidsåtgången för att göra en miljöbedömning av era produkter. Vanligtvis kräver arbetet engagemang även från er sida under den tidiga projektfasen.

Generellt ligger priset för en produktberäkning mellan 20 000 kr – 50 000 kr, en LCA mellan 75 000 kr – 150 000 kr och en EPD mellan 150 000 kr – 250 000 kr.

En livscykelanalys mäter och utvärderar miljöpåverkan från hela livscykeln, medan klimatberäkning enbart fokuserar på utsläppen av växthusgaser. Klimatberäkningen är en del av livscykelanalysen och kan användas för att mäta en produkts eller tjänsts övergripande klimatpåverkan, men LCA inkluderar även andra miljöpåverkande faktorer såsom vattenanvändning och föroreningar.

EPD är ett standardiserat format för att presentera resultaten från en LCA studie. En EPD baseras därför alltid på en genomförd LCA. Det som främst skiljer en EPD från en generell LCA-studie är användandet av specifika beräkningsregler (s.k. PCR, Product Category Rules) samt att resultatet av en EPD alltid presenteras publikt i ett standardiserat rapporteringsformat och är tredjepartsverifierat.

Webinar om LCA

Vill du veta mer om vår LCA-tjänst?