Boreal Mix

Bevara skogar i Sverige med höga biologiska värden 

Globala mål
Projektutvecklare
Verifiering

Ökad kolinlagring och biologisk mångfald i svenska skogar

De flesta av oss har minnen av att vandra i en svensk skog med höga naturvärden. Här är stenarna täckta av mossa, trädstammarna prydda med svampar och fåglarnas sång bildar en harmonisk symfoni som följer med varje steg. Skogen är en skattkista av artrikedom och dess tätvävda ekosystem är fyllda av liv och hemligheter. Det är en upplevelse som går rakt in i själen. Det är också en påminnelse om varför det är så viktigt att arbeta tillsammans för att bevara och vårda våra skogar och den biologiska mångfald de rymmer.

Klimatarbete på hemmaplan

Världen står inför två stora kriser: klimatförändringar och en accelererande förlust av biologisk mångfald. Dessa två utmaningar är sammanlänkade, och vi behöver hantera dem tillsammans. En rik biologisk mångfald är vårt skydd mot ett föränderligt klimat. Stabila ekosystem kan bemöta utmaningar som extrema väderhändelser, bränder och skadedjur.

Genom att stödja “Boreal Mix” bidrar du till att bevara skogar med höga naturvärden och främja biologisk mångfald. FightCOtwo ger skogsägare ekonomiskt stöd för att bevara skogar med höga naturvärden och därmed bevara kollagret i skogen och öka artrikedomen. Detta resulterar i ett robustare och motståndskraftigare ekosystem, redo att bemöta extrema väder och ge många arter en trygg plats att leva.

Svenska skogen och dess framtid

Sedan urminnes tider har människan varit beroende av skogen för sin överlevnad, och dess betydelse är oförändrad. Men med ett intensivt brukande av skogen under de senaste 100 åren har naturskogar ersatts av artfattiga produktionsskogar. I dag består hela 93% av Sveriges skogsmark av produktionsskogar, vilket innebär en konflikt mellan ekonomiska intressen och skogens biologiska, sociala och klimatmässiga värden.

I de nordliga barrskogarna finns en tredjedel av allt kol som finns bundet i naturen på land, mer än i någon annan naturtyp. Detta gör våra nordliga skogar särskilt viktiga för jordens klimat. Här har vi en unik möjlighet att bevara och stärka vårt klimats försvar, samtidigt som vi främjar biologisk mångfald och skapar en hållbar framtid för kommande generationer.

Hur går projektet till?

FightCOtwo erbjuder markägare ekonomiska incitament att skapa och bevara skogsmiljöer där avverkning annars hade varit det naturliga steget. Markägarna kompenseras genom årliga betalningar samtidigt som de behåller ägandet över sin mark och skog. Långsiktiga civilrättsliga avtal garanterar att ingen slutavverkning sker. FightCOtwo gör fältbesök där skogliga värden och naturvärden bedöms, både som underlag till avtal samt för uppföljning under avtalstiden. Metod och system är andrapartsverifierat av Intertek Certification AB. Denna hållbara strategi resulterar i minskade CO2-utsläpp, främjar biologisk mångfald och ökar det sociala värdet för alla som berörs.

Tillförlitlighet och beräkningar

För att förstå varför projektet “Boreal Mix” är additionellt och nödvändigt, behöver vi granska dagens situation i svensk skogspolitik. Sverige har miljömål om “Levande Skogar” men dagens politik och styrmedel är otillräckliga för att garantera biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen över tid. Förlusten av naturvärden är akut, särskilt då äldre skogar som inte kan återskapas snabbt avverkas. Sveriges gröna infrastruktur har brister, och det är av stor vikt att bevara skogar med höga naturvärden och restaurera hotade ekosystem.

FightCOtwo ingår avtal med markägare vars skogsmark inte är skyddad och där avverkning är alternativet. Deras beräkningar bygger på konservativa schabloner och tar hänsyn till naturliga koldioxidavgångar som kan uppstå vid t ex bränder, storm och insektsangrepp. De har utvecklat ett kvalitetssystem för naturvärdesbedömningar baserat på internationella standarder och senaste vetenskapen. Systemet är verifierat av Intertek Certification AB (Forrest).

Se vårt webinar om projektet

Vanliga frågor

Boreal Mix skyddar skogar i det boreala barrskogsbältet, också benämnt det boreala skogsekosystemet. Denna region sträcker sig i Sverige från Dalälven och norrut. Skogen domineras av barrträd, men även björk, sälg och asp förekommer, liksom frekventa inslag av myrmark.

I dagsläget så erbjuder FightCOtwo två olika skogar, men ju mer som är med och finansierar desto mer skogar kan skyddas.

Utmed den vackra Laisälven i Norrbotten ligger en av skogarna, ett gran- och tallskogs­bestånd med en medel­ålder på drygt 130 år.  Aktiv ren­skötsel bedrivs på området och skogen förstärker vildmarks­känslan som omger det populära fiske­vattnet i älven.

I Lapplands inland, i skogar präglade av långsam­växande barr­träd ligger det andra skogs­områden som är skyddat av fightCOtwo. Skogen har stora inslag av död ved i olika nedbrytnings­skeden, till gagn för den biologiska mång­falden och hotade arter som är beroende av äldre skog.

Absolut, FightCOtwo erbjuder alla som finansierar projektet att göra ett fältbesök tillsammans med experter.

Det skrivs 30 år långa civilrättsliga avtal med markägarna vilket innebär att ingen slutavverkning kan ske inom denna tidsperiod.

Gold Standard har historiskt sett endast certifierat projekt i utvecklingsländer. Även fast de numera har utvidgat till att även certifiera fåtal projekt i länder som inte är utvecklingsländer så ligger deras fokus på energiprojekt. Det finns endast ett tiotal skogsprojekt i världen som är Gold Standard certifierat. Kravet för Gold Standard är att projektet ska uppfylla minst tre av de globala hållbarhetsmålen, i dagsläget uppfyller FightCOtwo endast två, bekämpa klimatförändringar och biologisk mångfald. Med det sagt så är det inte omöjligt att projektet kommer att bli Gold Standard certifierat i framtiden.

Sveriges skogsbruk har en stark tradition, men dagens utmaningar kräver en närmare granskning. Vi har ett miljömål om “Levande Skogar,” som syftar till att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen. Det är tyvärr en bekräftad verklighet att detta mål inte kommer att nås på nuvarande väg. Ökad avverkning har lett till att skogen riskerar att gå från att vara en kolsänka till att bli en utsläppskälla, vilket går emot våra miljömål och klimatmål.

Problemet är att nuvarande politik och styrmedel inte är tillräckliga för att skydda biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen. Det är brådskande eftersom förlusten av naturvärden som inte kan återskapas är en akut fråga. Sveriges gröna infrastruktur har brister, och det är nödvändigt att bevara skogar med höga naturvärden och återställa hotade livsmiljöer. Det finns ett akut behov av naturvårdande skötsel i de skogsmiljöer som behöver det.

Sammanfattningsvis, medan Sverige har en lång tradition av skogsbruk, står vi nu inför utmaningar som kräver en mer omfattande och hållbar strategi för att bevara skogarnas biologiska mångfald. FightCOtwo är engagerade i detta arbete genom projektet “Boreal Mix” för att möta de utmaningar som vår skogsmark står inför.

Inom den frivilliga marknaden för klimatkompensation så köper man som kund “klimatkrediter.” Men eftersom vår biologiska mångfald är lika värdefull som klimatet, vore det rimligt att utöka det med “biokrediter.” Dock är biologisk mångfald svårare att mäta på ett kvantifierbart sätt och baseras oftast på observationer av artmångfald i naturen.

FightCOtwo genomför fältbesök där skogliga och naturvärden bedöms, både som underlag för avtal och för uppföljning under avtalstiden.

Alla levande organismer avger DNA-spår i vatten, luft och mark. Genom att analysera DNA i vatten- och jordprover kan man få en bild av artrikedomen på platsen, en metod som kallas e-DNA. Tillsammans med IVL kommer FightCOtwo driva ett projekt för att vidareutveckla denna metod och i framtiden använda den i sitt arbete med naturvärdesbedömningar. Detta kommer att göra det lättare att kvantifiera den biologiska mångfalden.

När du köper klimatkompensation i FightCOtwos projekt betalar du för klimatnyttan i form av klimatkrediter. Men utöver klimatnyttan bidrar du också till att gynna den biologiska mångfalden. Det är en win-win-situation, där både klimatet och den biologiska mångfalden gynnas.

FightCOtwo ingår endast avtal med markägare vars skogsmark inte är skyddad och där avverkning är nära förestående.