Science Based Target Initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, WRI, WWF och CDP.

Så går ni tillväga – steg för steg

Det är en process att genomföra de viktiga stegen för att ta fram ett Science Based Target. Det krävs mycket engagemang från den verksamhet som önskar få sitt SBT godkänt. Väljer ni att sätta ett SBT och arbeta aktivt med det kan ni vara stolta över er själva – ni visar på hög ambition med ert klimatarbete och ni driver på innovation inom er sektor!

Vanliga frågor om Science Based Targets

Science Based Targets är vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar som företag sätter upp för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Dessa mål utgår från den senaste forskningen om klimatförändringar och vad som krävs för att minska utsläppen tillräckligt snabbt för att nå Parisavtalets mål.

Science Based Targets är för alla företag som är ambitiösa i sitt klimatarbete och vill ta det ett steg längre. Det finns inga krav på storlek eller bransch, men det är viktigt att företaget har en viss nivå av utsläpp för att kunna sätta upp ett relevant mål.

Företag som vill sätta upp Science Based Targets måste följa en specifik metodik som utvecklats av SBT-initiativet. Detta innefattar en utvärdering av företagets nuvarande utsläppsnivåer och möjligheter till utsläppsminskningar samt en bedömning av vad som krävs för att företaget ska bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Målen måste vara specifika, mätbara och tidsbestämda, och de måste vara i linje med den senaste vetenskapen om klimatförändringar.

Att sätta ett Science Based Target är en viktig åtgärd för företag som vill vara med i klimatomställningen och bidra till att minska den globala uppvärmningen. Det hjälper företag att fokusera på utsläppsminskningar som är vetenskapligt baserade och en del av det globala klimatmålet att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. Genom att sätta upp ambitiösa och trovärdiga mål kan företag också stärka sin konkurrenskraft, öka effektiviteten och stärka sitt varumärke.

Att sätta ett Science Based Target kräver en grundlig utvärdering av företagets nuvarande utsläppsnivåer samt en strategi för att minska dem på ett vetenskapligt baserat sätt. Det gör att det initialt kan kännas som en utmaning. Men med rätt stöd och engagemang från ledningen kan företag säkerställa att deras mål är trovärdiga, ambitiösa och i linje med Parisavtalets mål. Det finns också många resurser och verktyg tillgängliga för företag som vill sätta upp Science Based Targets, vilket kan underlätta processen.

För processen att få ett SBT godkänt på SBTi kostar $1000 för företag med mindre än 500 anställda och $9500 för större bolag.

Att sätta ett Science Based Target och få det godkänt är en hög nivå av ambition för en organisations klimatarbete och är nästan lika omfattande som processen att bli klimatneutral. Screening, beräkning, redovisning samt framtagande av målsättning för ett medelstort bolag kan landa på ca 90 000 kr – 140 000 kr.

Arbetet kräver tid från både er och oss. Flera variabler avgör tidsåtgång och det krävs ett seriöst engagemang även från ledningsnivå. Hur stor tidsåtgång som krävs från oss beror på hur långt fram er organisation befinner sig i ert klimatarbete, om ni t.ex. redan har ett framtaget basår att utgå från.

Webinar om SBT

Vill du veta mer om Science Based Targets?