The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.

GHG-protokollet utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar de sex växthusgaser som identifierats i Kyotoprotokollet. Dessa räknas om till och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e).

Den första utgåvan av protokollet lanserades 2001 och det har sedan dess uppdaterats flera gånger. Protokollet blev antaget som en ISO-standard år 2006 – 14064-I: Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals.

GHG-protokollet är utvecklat av:

GHG-Protokollets fem principer

Relaterade artiklar