Kommunicera klimat­kompensation: 4 saker att tänka på

kommunicera

Att klimatkompensera för era produkter eller er verksamhet är ett viktigt steg för att minska växthusgasutsläppen.

Det är dock viktigt hur ni klimatkompenserar, vilka projekt ni väljer och även hur ni väljer att kommunicera detta. Vi listar det viktigaste att ta med sig från Konsumentverkets nya riktlinjer (2021) när det kommer till att marknadsföra er klimatkompensation.

Ni bör ha i åtanke att det är ni som företag som har ansvaret för alla eventuella tolkningar och intryck er marknadsföring ger upphov till, därför vill ni inte vara otydliga. Skriver ni att något är klimatkompenserat kan det vara bra att formulera vilket projekt ni har kompenserat genom och exakt vad klimatkompensationen avser.

Konsumentverket skriver i sitt PM att de inte kan fastställa exakt vad som är rimligt att ha med i marknadsföringen och att “en bedömning måste ske utifrån varje enskilt fall och påstående samt med beaktande av vilket projekt utsläppsminskningsenheterna grundar sig i och dess effekt”.

Fyra saker att tänka på när ni köper och kommunicerar er klimatkompensation
1. Tveksamt att marknadsföra framtida klimatnytta som redan klimatkompenserad

Om ni klimatkompenserar via s.k. ex post-krediter, alltså klimatkompensation vars klimatnytta kommer ske i framtiden, behöver ni ta en extra funderare kring hur ni kommunicerar. Det gäller klimatkompensationsprojekt där klimatnyttan sker efter att kunden betalat, exempelvis plantering av träd. Konsumentverket skriver nämligen att det är tveksamt om dessa fall uppfyller “det särskilt höga vederhäftighetskravet” och att det kan anses vara vilseledande om ni skriver att era produkter är klimatkompenserade om klimatkompensationen faktiskt inte har skett än.

2. Välj endast klimatkompensationsprojekt av hög kvalitet

Ni bör även vara noga med vilken kvalitet det är på projekten ni väljer att klimatkompensera genom. Har ni valt ett klimatkompensationsprojekt som är av tveksam kvalitet är det enligt Konsumentverket sannolikt att projektet inte har en tillräckligt stor klimatmässig fördel för att marknadsföras utan att anses vara vilseledande. De klimatkompensationsprojekt vi erbjuder är alltid certifierade av minst Gold Standard vilket säkerställer att de är spårbara och håller mycket hög kvalitet. Det gäller förstås även på vår webshop.

Läs mer: Certifieringar för klimatkompensation

3. Var tydliga med vad klimatkompensationen avser

När ni kommunicerar att något är klimatkompenserat bör ni precisera er för att inte riskera att ert påstående är vagt eller vilseledande. Om ni endast skriver att något är klimatkompenserat anses det vara omöjligt att utifrån det enskilda påståendet veta vilket klimatkompensationsprojekt som avses, vilken kvalitet det är på projektet och i vilken utsträckning er produkt eller verksamhet är klimatkompenserad. Det kan anses vara otydligt att er produkt medför en belastning för klimatet vilket innebär att konsumenten kan tolka det som att er produkt inte har någon klimatpåverkan alls bara för att den är klimatkompenserad.

4. Klimatkompensera som en del av klimatstrategin

En annan poäng som lyfts fram av Konsumentverket är att ni, om ni marknadsför er klimatkompensation, ska kunna bevisa att er klimatkompenserade produkt i ett längre perspektiv inte belastar klimatet mer än en produkt som har framställts med mindre klimatpåverkan. Det här innebär ett stort incitament för er att inte stanna vid klimatkompensation utan att även se över hela er värdekedja och undersöka om ni kan framställa en produkt med mindre klimatpåverkan än vad produkten har i nuläget. Vi rekommenderar att använda klimatkompensationen som en parallell åtgärd till en utformad klimatstrategi med syfte att minska företagets eller produktens växthusgasutsläpp. Det kan vi hjälpa er med.

Vad säger Reklamombudsmannens opinionsnämnd?

Konsumentverket tar i sitt PM upp två exempel på ärenden som inkom 2019 samt 2020 som RO ansåg vara vaga miljöpåståenden och som därmed blev fällda:

Därför börjar vi nu klimatkompensera alla resor med våra egna flyg och ditt boende på våra egna hotell så att du ska kunna välja ett alternativ som är både avkopplande, bekvämt och klimatkompenserat” – reklamfilm för semesterresor

RON ansåg att genomsnittskonsumenten sannolikt uppfattade det som att klimatkompensationen neutraliserade den klimatpåverkan som samtliga kunders boende på företagets egna hotell ledde till.

“Varje tugga hjälper till att förbättra jordens klimat” – marknadsföring av en hamburgerrestaurang

Här ansåg RON att påståendet gav intrycket att klimatkompensation i ett längre perspektiv hade samma effekt som minskade växthusgasutsläpp.

Vidare menar RON att påståendet klimatkompenserad är vagt och kan ha ett stort antal olika betydelser för konsumenten. Det innebär att företaget ska kvalificera eller verifiera påståendet om klimatkompensation. Med kvalificering innebär att man förklarar vad klimatkompensationen i fråga faktiskt innebär.

Läs Konsumentverkets PM i sin helhet här.

Relaterade artiklar