Vad alla företag som strävar mot klimat­neutralitet bör tänka på

Klimatkommunikation
Global klimatneutralitet

Vi ser många ambitiösa företag som uppnår klimatneutralitet och strävar mot nettonoll i klimatavtryck.

Arbetet för klimatvinster som dessa kräver stora resurser i både tid och pengar och bör lyftas som goda exempel. Undersökningar visar dock att överanvändning av klimatbegrepp i kommunikationen får konsumenten att känna sig förvirrad och det eftersöks mer transparens. 

Ett problem som kan uppstå när företag kommunicerar sitt klimatarbete är att utgångspunkten ofta är individualistisk. ”Vi är klimatneutrala, våra produkter har netto-noll avtryck etc”. Självklart är det helt naturligt, vart ska företag börja om inte med sig själva? Det finns dock vissa problem som kan uppstå om det individualistiska synsättet tar för stor plats i kommunikationen. 

Att enbart berätta om allt man som företag gör bra bygger inte förtroende. Klimatarbetet sätts inte in i sitt sammanhang utan presenteras utifrån företagets egen värdekedja. Genom att förankra ert klimatarbete i en större kontext är det möjligt att skapa global nytta, bidra till att klimatmålen uppnås och därigenom skapa trovärdig kommunikation. 

Artikel: Börja med varför när ni kommunicerar klimatarbetet

Klimatförändringarna är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Planeten bryr sig inte om vem som har släppt ut mest växthusgaser eller var. Det som är viktigt är att faktiska utsläppsminskningar av växthusgaser sker. Ur ett individualistiskt synsätt kan det till exempel kännas rimligt att investera i solceller på taket där tillgången till grön el är god. Sett ur ett globalt perspektiv är det däremot mer rimligt att lägga investeringen på att fasa ut kolkraft i länder där över 75% av energin kommer från fossila källor. 

Sverige är på många sätt ett föregångsland med sitt klimatarbete och just därför är det viktigt att vidga vyerna till att klimatfrågan är global. Parallellt med att företag ökar takten i sitt interna klimatarbete behövs insatser där dem gör som störst nytta för planeten. Företagens klimatpåverkan är en del av ett större problem, men företagen kan också vara en del av lösningen. Därför behöver vi ha en mer holistisk, kollektiv syn på klimatneutralitet. Målet är att uppnå global klimatneutralitet. Ett arbete som alla företag kan vara en del av, men ett mål vi enbart kan uppnå tillsammans. 

Artikel: Så säger marknadsföringslagen om klimatneutralitet

Genom att ha en global approach till klimatneutralitet lämnas också utrymme till insatser rörande rättvis klimatomställning och anpassning som vi vet är absolut nödvändiga för att vi ska nå våra klimatmål. Så hur kan ni som företag ha en global approach till klimatneutralitet? 

 1. Börja mäta
  Kom igång så snabbt ni kan med att mäta er klimatpåverkan och reducera så mycket som möjligt. Målet är absolut noll. Inkludera alltid utsläpp från hela värdekedjan (Scope 3). För de flesta företag ligger största delen av klimatpåverkan där (upp till 90%).
 2. Sätt vetenskapliga klimatmål
  Sätt vetenskapliga klimatmål och strategier både inom och utom värdekedjan så ni vet att era mål ligger i linje med de globala klimatmålen (t ex Science Based Target eller Exponential Roadmap Initiative)
 3. Klimatfinansiera
  Se klimatfinansiering som en strategi för att jobba mot de globala klimatmålen. Har ni möjlighet, investera i Direct Air Capture som permanent avlägsnar koldioxid från atmosfären. Priset är fortfarande högt men utan de tidiga pionjärerna så kommer dessa projekt aldrig ha möjlighet att skala upp.
 4. Se längre än ert fotavtryck
  Se längre än ert fotavtryck, särskilt om det är litet (som många tjänsteföretag i Sverige). Mät era historiska utsläpp, kolla på era leverantörer och kunder. Överväg insatser för att hjälpa till att minska andras utsläpp genom att t ex finansiera klimatprojekt i utvecklingsländer. 
 5. Transparent kommunikation
  När ni kommunicerar er klimatneutralitet; skilj på era interna reduktioner och insatser för global klimatomställning. Lyft fram exempel från er egna verksamhet. För mycket klimatbegrepp gör konsumenten förvirrad. Klimatkompensation kommer aldrig göra er produkt mer hållbar, däremot så kan ni genom finansieringar bidra till de globala klimatmålen.

Fortsätt ert arbete mot att uppnå intern klimatneutralitet men missa inte det slutgiltiga målet: global klimatneutralitet. Inget företag kommer ensamt kunna lösa klimatkrisen, men tillsammans kan vi driva på omställningen i ett snabbare tempo. Att en värld snabbt kan anpassa sig och ställa om ser vi bevis på hela tiden, inte minst efter pandemin. 

Johan Rockström säger ”Vi sitter på den vinnande berättelsen” och det är helt sant. Vi har alla belägg för att det är vi som har orsakat den här krisen men vi har också alla belägg för att lösningarna både ger både bättre resultat och utfall. Framtiden är ljus för företag som flyttar fram sin klimatposition nu. Det finns bara en väg framåt och vi sitter på den vinnande berättelsen.

Relaterade artiklar