Därför redovisas utsläpp i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet

Klimatberäkning
GHG-protokollet scope 1 2 3

Vi på Atmoz Consulting beräknar och redovisar växthusgasutsläpp enligt GHG protokollet, vilket är den mest etablerade internationella standarden som används av företag och organisationer.

Uppdaterad: juli 2023

Standarden används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Enligt GHG-protokollet redovisar man genom att dela in utsläppen i olika scope (områden): scope 1, 2 och 3. Detta ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta (scope 1) eller indirekta (scope 2 och 3). I stora drag innehåller scopen följande:

Scope 1

Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså som verksamheten har direkt kontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar, om verksamheten har en oljepanna för uppvärmning eller förbränning av kol, bensin och olja i fabriker som verksamheten äger. I scope 1 ingår också läckage av köldmedier.

Scope 2

I scope 2 hamnar indirekta utsläpp från inköpt energi, alltså förbrukning av el, ånga, fjärrvärme och fjärrkyla. Klimatpåverkan från elen räknas på två sätt, med platsbaserad och marknadsbaserad metod. Platsbaserad metod innebär att landets genomsnittliga elmix används. Marknadsbaserad tar hänsyn till elavtal och ursprungsgarantier för förnybar el.

Scope 3

Scope 3 är de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Växthusgasutsläppen i scope 3 brukar delas upp i s.k. uppströms och nedströms växthusgasutsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan. Uppströms aktiviteter kan till exempel vara materialförbrukning, anställdas pendling, affärsresor och produktion av utrustning. Exempel på nedströms aktiviteter är bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

GHG-protokollet scope 1 2 3

Indelning av scope 1, 2 och 3 inklusive
uppströms och nedströms aktiviteter i scope 3

Läs också: Det här är scope 3 och därför ska ni räkna med det

Att dela in utsläppen i scope fyller flera olika syften:

  • Att dela in klimatpåverkan ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta och indirekta. Även om de indirekta utsläppen inte kontrolleras direkt av företaget går de att påverka genom att välja varor och tjänster som har mindre klimatpåverkan.
  •  Det bidrar till ökad transparens av utsläppen.
  • Möjlighet ges att jämföra olika företag med varandra. Enligt GHG-Protokollet ska företag minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av deras indirekta utsläpp under scope 3 beroende på verksamhet och ambitioner.
  •  Ger en rättvis bild av förändringen av utsläpp över tid, eftersom uppdelningen i olika scope ger en indikation om vilken del av verksamheten som ändringarna skett.

Vi hjälper er gärna att ta fram en klimatberäkning baserat på GHG-protokollet.

Läs mer:

Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

Så tillförlitliga är klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Skicka mig en exempelrapport för verksamhetsredovisning

Relaterade artiklar