Så tillförlitliga är klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Klimatberäkning
Så tillförlitliga är klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

På Atmoz utgår vi alltid från GHG-protokollet i våra klimatberäkningar. Det är den mest använda standarden för klimatberäkningar globalt och i den omfattas de klimatpåverkande gaser som ingår i Kyoto-protokollet. Vi förklarar mer här.

Uppdaterad: juli 2023

De klimatpåverkande gasernas olika klimatpåverkan räknas om i förhållande till koldioxids klimatpåverkan och uttrycks i enheten koldioxidekvivalenter, CO2e. Läs mer om vår beräkningsmetod här.

Så pålitligt är ett resultat beräknat utifrån GHG-protokollet

Det finns alltid en vetenskaplig osäkerhet i de olika växthusgasernas faktiska effekter på klimatet och dessas förhållande till koldioxid. Vi strävar efter att använda de senaste faktorerna från tillförlitliga källor och kan därmed lita på att den vetenskapliga osäkerheten med dagens vetskap är minimerad.

Den osäkerhet vi och våra kunder kan råda över i de klimatberäkningar vi genomför är den så kallade parameterosäkerheten (Parameter uncertainty) som bland annat gäller den aktivitetsdata kunder rapporterar samt de emissionsfaktorer vi använder oss av.

Aktivitetsdatan kan innehålla osäkerheter om de baseras på uppskattningar eller schabloner beräknade från till exempel tidigare års aktiviteter, således rekommenderar vi alltid våra kunder att rapportera in uppmätt aktivitetsdata. Emissionsfaktorerna kan innehålla osäkerheter då även de kan vara framtagna som schabloner utifrån snittvärden men vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera till så exakta värden som möjligt så snart sådana blir tillgängliga.

Artikel: Därför redovisas utsläpp i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet

Varför göra en klimatberäkning om den inte kan säga oss den exakta klimatpåverkan?

Emissionsfaktorer kommer alltid att vara genomsnittsvärden då det är omöjligt att kontinuerligt mäta utsläppen från samtliga aktiviteter världen över. Faktorerna ger dock fortfarande en hög precision och en tydlig indikation om de faktiska utsläppen. Det viktiga är att hela tiden höja precisionen i dessa värden.

Det finns ett stort värde i att genomföra en klimatberäkning för att lokalisera och kvantifiera utsläppskällorna kopplade till ens verksamhet för att sätta in effektiva och relevanta åtgärder för utsläppsreduktion. Dessutom möjliggör det för verksamheter att följa sin utveckling över tid för att följa upp de mål som antagits i en klimatstrategi.

På Atmoz avslutar vi klimatrapporterna till våra kunder med en tillförlitlighetsanalys. I den värderar vi hur pålitligt resultatet är utifrån den aktivitetsdata kunden har samlat in. Tillförlitlighetsanalysen visar var förbättringsarbetet i datainsamlingen bör fokuseras för ett bättre resultat

Vi finns självklart alltid till hjälp för att guida våra kunder rätt i hur kvaliteten på inrapporterad data kan höjas.

KURS: Lär dig klimatberäkna enligt GHG-protokollet

Relaterade artiklar