Svedbergs Group: Vi minskade vår klimatpåverkan med 14%

Kundcase
Svedbergs group header

Svedbergs Group strävar efter att bli norra Europas ledande badrumskoncern. De har på senare tid känt av ett allt större tryck från sina kunder att redovisa klimatpåverkan på både koncernen, dotterbolagen och produkterna. Detta ledde till att de kontaktade Atmoz som under 2021 och 2022 gjorde klimatberäkningar på scope 1-3 för koncernens räkning.

– Våra investerare, aktieägare och andra intressenter från både Sverige och övriga Europa har pushat oss att deklarera vår klimatpåverkan. Även projektkunder och byggbolag, som är en stor del av våra bolags kundgrupp, behöver våra klimatdeklarationer för att de ska kunna köpa in våra produkter och bygga hållbara byggnader, berättar Beate Hennessy, Sustainability Manager på Svedbergs.

Anledningen till att uppdraget gick till Atmoz var bland annat företagets goda rykte, något Beate anser att Atmoz har levt upp till. Med noggranna beräkningar, kundfokus och ett nära samarbete med Svedbergs Group har Atmoz levererat en klimatrapport som koncernen har haft stor hjälp av i sina beslutsunderlag och analyser.

Med hjälp av klimatberäkningen har vi kunnat göra förändringar som har hjälpt oss att minska vår klimatpåverkan.

Klimatrapporten visar att 98 % av Svedbergskoncernens klimatpåverkan hamnar i scope 3, det vill säga hos leverantörerna och kunderna och utanför koncernens direkta verksamhet, något som förvånade Beate. Detta visar vikten av att faktiskt göra en klimatberäkning att ha som beslutsunderlag istället för att basera sina mål och beslut på gissningar som kan leda till felaktiga och ineffektiva klimatinsatser. Det visar även vikten av att inkludera scope 3 i beräkningarna. Tack vare kartläggningen har Svedbergs kunnat fatta beslut kring åtgärder som har minskat deras klimatpåverkan med över 14 % i förhållande till nettoomsättningen.

Beate Hennessy på Svedbergs Group

Beate Hennessy, Sustainability Manager på Svedbergs Group 

– Med hjälp av klimatberäkningen har vi kunnat göra förändringar som har hjälpt oss att minska vår klimatpåverkan. Vi har exempelvis sett över alla våra ljusprodukter och gjort så att de tänds och släcks automatiskt och även bytt ut dem till LED. Efter att vi gick över till biobränsle på våra containertransporter med båt från Turkiet till Sverige har vi minskat vår klimatpåverkan med 115 ton CO2-ekvivalenter. Vi har även sett över samtliga transporter, minskat emballagen och samordnat våra frakter mer effektivt, säger Beate Hennessy. Våra transporter mellan Portugal och Sverige har flyttats från väg- till sjötrafik vilket minskat klimatpåverkan med 20 ton CO2-ekvivalenter.

Att anlita Atmoz som klimatkonsulter upplever Beate har varit ett mycket bra val för Svedbergs Groups del och hon rekommenderar det till andra företag som går i samma tankar.

– När vi gjort våra beräkningar har vi varit väldigt beroende av konsulterna på Atmoz och deras kunskap och engagemang, vi hade aldrig kunnat göra det här på egen hand.

Läs mer om Svedbergs hållbarhetsarbete här.

Atmoz har sedan 2006 hjälpt verksamheter att beräkna och hantera sin klimatpåverkan genom ett antal tjänster såsom klimatstrategier, beräkning och klimatkompensation

Relaterade artiklar