Klimatanpassning nödvändigt för framtidens fastigheter

klimatanpassning

Har ni planer att bygga ett nytt kontor, eller flytta kontoret till en befintlig fastighet? Då behöver ni undersöka risken för extrema väderhändelser och se till att fastigheten är klimatsäkrad. Det kan nämligen bli allt svårare att försäkra fastigheter framöver.

Effekterna av klimatförändringarna har på senare tid börjat märkas även i Sverige. Förändringen medför regelbundna och mer förekommande extremväder som värmeböljor och skyfall. Till följd av detta kommer skogsbränder, torka, översvämningar och – paradoxalt nog – vattenbrist, bli allt mer vanligt. Skadeanmälningar för naturrelaterade vattenskador på fastigheter är idag mycket vanligare hos försäkringsbolag än för 20 år sedan, och med det har många försäkringsbolag börjat vidta åtgärder.

Försäkring ett skydd för oförutsedda händelser

Huvudprincipen för en försäkring är att den ska kunna erbjuda skydd för oförutsedda, oväntade, händelser. När en händelse blir mer vanligt förekommande finns det en risk att den slutar att betraktas som oförutsedd och kommer därmed inte räknas in i försäkringen. Hit hör fastighetsskador orsakade av översvämningar på grund av klimatförändringarna.

Artikel: Det är skillnaden mellan väder och klimat

Vanligare att inkludera klimat i beräkningen

De senaste åren har både fastighetsägare, banker och försäkringsbolag börjat ta med klimatförändringar i sina beräkningar. Banker räknar med att värdet av bostäder i områden som är känsliga för klimatförändringar kommer att sjunka. Försäkringsbolagen räknar med att klimatförändringarna kommer leda till högre försäkringspremier, eller att det blir svårare att försäkra fastigheter i känsliga områden.

Vissa försäkringsbolag försäkrar inte alls nybyggnationer i områden som Länsstyrelsen anser löpa hög risk för klimatrelaterade händelser, även om det finns bygglov.

Förebygg klimatrelaterade risker

Att göra rätt från början och förebygga skador blir i längden billigare än att reparera uppkomna skador, framför allt om försäkringen inte gäller. Fastighetsägare behöver göra en kartläggning av riskerna för klimatförändringarna i området där man planerar att bygga. I många fall är fastigheter dock redan byggda.  Hur kan man då förebygga? Branschorganisationen Fastighetsägarna har i en rapport tagit fram förslag på åtgärder baserade på fyra olika scenarier; kraftigt regn och översvämningar, varmare och torrare klimat, ras, skred och erosion samt större och intensivare snöfall.Klimatanpassning nödvändigt

9 av 10 svenska kommuner anser att de har påverkats av klimatförändringarna¹. För att öka chanserna att försäkringen gäller när en fastighet har skadats av klimatrelaterade naturfenomen är det viktigt att man har klimatanpassat fastigheten, för att visa att man vidtagit åtgärder för att minska risken för skada. Regeringen presenterade 2018 en nationell strategi för klimatanpassning som bland annat innebär att kommuner måste presentera eventuella risker för klimatrelaterade skador vid nybyggen, och hur man kan minska dessa. Att tänka på när ni byter lokal

Om det är dags för kontoret att byta lokal så kan det vara bra att titta på vissa faktorer först. Är den potentiella fastigheten belägen i ett område som riskerar att drabbas av översvämningar? Fråga fastighetsägaren vad det finns för risker, och hur de har förebyggt detta. Finns det översvämningskydd och bra avrinning? Om vatten- eller fuktskador uppstår, är det då skyddat av försäkringen? Om inte, vad krävs för att det ska göra det? Oavsett vem som är ansvarig för klimatanpassningen, så är det alltid bra att veta hur det ligger till om olyckan skulle vara framme.

Källor: Svensk försäkring och Svenska Miljöinstitutets rapport ”Klimatanpassning 2019”, Fastighetsägarnas rapport ”Klimatsäkra din fastighet: Fastighetsägare i ett förändrat klimat

 

Relaterade artiklar