Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål

Klimatkompensation
globala mål

FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Vi listar hur våra klimatkompensationsprojekt bidrar till FN:s globala mål.

Många företag väljer idag att utgå från de globala målen och koppla dem till möjligheter och utmaningar i sina egna verksamheter. Detta är en effektiv strategi som gör hållbarhetsarbetet tydligt, lättförståeligt och jämförbart mellan olika företag och organisationer.

Att investera i klimatkompensationsprojekt är inte bara en investering för klimatet. Det är även i många fall en investering för socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i det land där projektet genomförs. Till exempel är det ett krav för projekt med Gold Standard-certifiering att kunna bevisa en positiv social påverkan på lokalsamhället. Att klimatkompensera bidrar därför utöver klimatnyttan till att uppfylla FN:s Globala hållbarhetsmål. Nedan listar vi de 17 globala målen och hur våra klimatkompensationsprojekt bidrar till att nå dem.

1: Ingen fattigdom 

En anställning är en rak och hållbar väg ut ur fattigdom. Flertalet av våra projekt är arbetsgivare åt lokalbefolkningen och bidrar med arbetstillfällen direkt till minskad fattigdom i regionen. Läs bland annat om Sri Balaji, ett biomassakraftverk i Indien som inte bara erbjuder jobb åt lokalbefolkningen utan även köper biologiskt avfall av jordbrukare i lokalområdet. Detta ger dem en extra källa till inkomst från något som tidigare bara slängdes.

2: Ingen hunger

Att få äta sig mätt är en mänsklig rättighet, trots detta är det idag inte en självklarhet för cirka 850 miljoner av världens befolkning. Genom projekt som Gyapa förenklas matlagningen och behovet av bränsle minskar, vilket i sin tur minskar matlagningskostnaderna för familjerna.

3: Hälsa och välbefinnande

God hälsa är en förutsättning för att nå hållbar utveckling i världen. Dessutom är det en rättighet att ha tillgång till god sjukvård. Många av de projekt Atmoz erbjuder klimatkompensation via bidrar med finansiella medel till den lokala hälso- och sjukvården. Sri Balaji finansierar sjukhusläger med gratis medicin samtidigt som anläggningen producerar fossilfri energi.

4: God utbildning för alla

God utbildning är en viktig del för att nå ett mer jämlikt samhälle med gott välstånd. Tillsammans med andra projekt är Florestal St Maria ett av de projekt som bidrar till att förbättra och utveckla den lokala skolan. Barangay är ett vindkraftsprojekt som årligen delar ut högskolestipendium och anordnar utbildningar i odling för lokalbefolkning så att de kan odla även när klimatet förändras.

5: Jämställdhet

Det är fortfarande vanligt runt om i världen att kvinnor nästan uteslutande ansvara för hushållssysslorna. Det håller dem inte bara borta från arbetslivet utan de utsätts även för förorenad inomhusluft som följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld. Den dåliga luften leder till sjukdomar och är en vanlig dödsorsak bland kvinnor. Genom projektet Gyapa får familjer i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade spisar. Fördelarna är flera. Kvinnors och barns hälsa förbättras och mycket tid sparas då mindre ved behöver hämtas. Den sparade tiden gör det möjligt för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden och för barn att gå i skolan och läsa läxor. Klimatnyttan uppstår av att mindre skog skövlas för att användas som bränsle.

6: Rent vatten och sanitet

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för hälsosamt liv och därmed även för hållbar utveckling. LifeStraw är ett projekt i Kenya som genom att distribuera enkla behållare för vattenrening minskar de vattenburna sjukdomarna och ökar tillgången på rent och säkert vatten. Att klimatkompensera genom LifeStraw bidrar till att nå detta mål. LifeStraw är ett Gold Standard-projekt.

7: Hållbar energi till alla

Mål 7 är tillsammans med mål 13 det mål som klimatkompensation från energiprojekt tydligast bidrar till. Målet bidrar till hållbar utveckling då en trygg energiförsörjning är en förutsättning för social och ekonomisk utveckling samtidigt som förnyelsebar energi minskar klimatpåverkan. Bland annat kan vi erbjuda klimatkompensation genom vindkraftsprojektet Barangay, som även bidrar till att minska Filippinernas beroendet av andra länder, då merparten av dagens energi på ön kommer från fossila bränslen.

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En förutsättning för en människas trygghet och framtid är en säker anställning med skälig lön och anständiga arbetsvillkor. Det bidrar även till att öka jämställdheten, då kvinnor i större utsträckning än män befinner sig i otrygga anställningar. Flera av projekten vi erbjuder kompensation genom använder lokal arbetskraft och minskar därigenom arbetslösheten i regionen. Detta bidrar positivt till tillväxt och välmående. Läs bland annat om vindkraftverket Yinyi som är beläget i ett område där investeringar tidigare har varit få.

9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bra infrastruktur genererar positiva ringar på vattnet för lokalsamhällen då det främjar regionens utveckling. Att bidra till industriell utveckling och modern energiförsörjning är viktigt för hållbar utveckling i de aktuella regionerna. De energianläggningar som företag kan klimatkompensera genom hos oss på Atmoz är ofta placerade på platser där den typen av stora investeringar saknats. Där kraftverken anläggs förbättras infrastrukturen i området samtidigt och förenklar för lokalbefolkningen att röra sig inom, samt till och från regionen.

10: Minskad ojämlikhet

Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen inom länder och även mellan länder, oavsett t.ex. kön, etnicitet eller sexuell läggning. I ett av delmålen till detta mål uppmuntras det till att rikta finansiella flöden och utländska direktinvesteringar mot länder där behoven är som störst, vilket är vad företag som väljer att klimatkompensera gör.

11: Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor idag i urbana områden och den siffran förväntas öka. Med snabb inflyttning krävs att utvecklingen sker hållbart i samma takt. Samtliga av de klimatkompensationsprojekt som erbjuder förnybar energi bidrar till renare luft både regionalt och globalt då partikelhalterna minskar. Detta är särskilt viktigt för städer där luftkvaliteten många gånger kan vara sämre än i mindre tätbebyggda områden. Bland annat kan du läsa om Hindustan som är en vindkraftspark i Indien här.

12: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar produktion av varor och tjänster är av stor vikt för att minska de globala klimatförändringarna. Tropical Mix är ett skogsprojekt i Panama som inte bara syftar till ett hållbart nyttjande av skog. Dessutom pruduceras inom ramen för projektet ekologisk kakao och MSC-certifierat timmer som bidrar till den lokala ekonomin och skapar arbetstillfällen. Det samtidigt som träden renar luften på växthusgaser och minskar klimatpåverkan.

En viktig del i detta mål (12.6) är att ”Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning”. Vårt huvuduppdrag är att minska företags klimatpåverkan. Hittills så har vi hjälpt hundratals företag att börja klimatredovisa, reducera sina utsläpp och bidra till hållbar utveckling genom klimatkompensation.

13: Bekämpa klimatförändringen

Mål 13 är utan tvekan det centrala målet för oss på Atmoz Consulting, som vi tillsammans med våra kunder och projektpartners jobbar hårt för att nå. I målet står det så här: ”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi […] Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.” Därför är klimatkompensation som investerar i energi från förnyelsebara källor självklart för oss!

14: Hav och marina resurser

För långsiktigt hållbara fiskebestånd och välmående hav krävs ett hållbart nyttjande av havens resurser och en minskning av havsförsurningen. Många av de projekt Atmoz erbjuder klimatkompensation via bidrar till färre växthusgaser i atmosfären vilket minskar försurningen av våra världshav, vilket är viktigt bland annat för bevarandet av de livsviktiga korallreven.

15: Ekosystem och biologisk mångfald

Att skydda ekosystem och biologisk mångfald är av stor vikt för en hållbar framtid. Mål 15 trycker på vikten av hållbart bruk av skog, bevarande av befintlig skog återbeskogning av områden som skövlats. Atmoz projekt Sodo och Humbo jobbar för just detta i Etiopien. Genom återplantering och skydd av existerande skog bidrar man inte bara till förbättrat klimat utan även till ökad biologisk mångfald och rikare ekosystem.

16: Fredliga och inkluderande samhällen

Fundamentalt för global hållbar utveckling är fredliga samhällen fritt från våld och konflikt där alla människor är lika inför lagen.

17: Genomförande och globalt partnerskap

För att nå målen och hållbar utveckling globalt krävs engagemang och samarbete, bland annat genom att dela med sig av miljövänlig teknik till de länder där teknisk utveckling ännu inte hunnit lika långt som i industriländerna. Flertalet av de projekt där kraftverk för förnyelsebar energi utvinns bidrar även till kunskaps- och tekniköverföring till de aktuella länderna.

Med detta inlägg vill vi peka på att allt hör ihop, att ett vindkraftsprojekt för ren energi även kan bidra till minskad fattigdom och ökad hälsa i form av lägre luftföroreningar. Att klimatkompensera är alltså att bidra till många av FN:s globala mål och att bidra till en bättre framtid och en bättre värld för oss alla.

Relaterade artiklar