Så kommer ni igång med klimatarbetet – våra bästa tips

Klimatberäkning
var ska verksamheten lägga ambitionsnivån?

För en verksamhet som inte tidigare haft ett aktivt klimatarbete kan det kännas tungt i starten, “är vi för sent ute?” “hur går man tillväga?” “är det inte för dyrt?” kan vara några av många frågor som cirkulerar.  Vi ger våra bästa tips om hur ni ska tänka när ni kommer igång.

En förutsättning för ett hållbart och långsiktigt klimatarbete är att inte sätta ambitionsnivån för högt med en gång. Era mål ska givetvis vara ambitiösa men de behöver vara uppnåeliga. Vi vet av erfarenhet att chansen för att framgångsrikt implementera en klimatstrategi ökar avsevärt med en långsiktig plan som bryts ner i flera delar.

Till att börja med kan det vara bra att göra en nulägesanalys. Hur ligger ni till? Bjud in till möte eller workshop och fokusera på följande frågor:

  • Varför är det viktigt för er att ha ett klimatarbete?
  • Vad vill ni, utöver klimatnyttan, uppnå med ert klimatarbete?
  • Vilka resurser har ni inom företaget och vilka behöver ni införskaffa er?
  • Vilka klimatinitiativ görs redan idag, som ni kanske inte tänker på? Att välja tåg framför flyg för tjänsteresor eller att endast ha förnyelsebar energi är några exempel.

Artikel: Våra sju bästa tips för en effektiv klimatpolicy

Ta vara på företagets eldsjälar

Ingen känner er organisation bättre än era anställda, och de sitter förmodligen inne på en mängd idéer om vilka åtgärder er verksamhet kan ta till för att reducera sin totala klimatpåverkan. Det är dock inte säkert att den enskilde anställde vet om den klimateffektiviserande kunskap hen sitter inne på, ibland kan en bristfällig klimatkunskap begränsa en. Finns det behov av att utbilda era anställda kan vi hjälpa er med en inspirationsföreläsning om klimatet.

Genom att ge sin personalstyrka kunskap och förståelse om vad klimatförändringarna är och vilka aktiviteter som har stor klimatpåverkan ges även verksamheten en utökad idébank av åtgärdsförslag som kan bidra både till affärsutveckling och minskad klimatpåverkan. På det sättet blir era anställda ett effektivt verktyg i er klimatstrategi, samtidigt som ni gör dem delaktiga och ökar deras engagemang.

Bryt ner målet i mindre beståndsdelar

Utifrån ovanstående punkter kan ni sätta ett mål, inklusive delmål, och en tidsplan för vad som är rimligt inom det kommande året och när det är läge att skala upp. Inspireras gärna av andra, vad har era branschkollegor gjort som ni skulle kunna ta efter?

För att vi ska nå Parisavtalets klimatmål och för att ni ska veta vilka mål som är relevanta för er bransch är det viktigt att sätta mål som är kopplade till vetenskapen. För större företag kan Science Based Target vara ett bra ramverk att sätta mål utefter. För mindre/medelstora företag som inte har ekonomisk möjlighet att sätta ett SBT så kan Exponential Roadmap Initiative och 1,5°C Business Playbook vara ett bra ramverk att sätta mål utefter. På så vis kan ni säkerställa att era målsättningar ligger i linje med de globala klimatmålen så att vi kan begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader.

Ett ambitiöst klimatarbete som inte är genomförbart och inte blir gjort är inte ett effektivt klimatarbete. Blir det övermäktigt finns en stor risk att det inte följs upp utan att det rinner ut i sanden, så lägg ribban på en nivå som känns genomförbar för just er. Om ert mål känns omöjligt att uppnå, fokusera på delmålen. Känns även de för stora, så bryt ner dem till ännu mer konkreta delmål.

När ni har kommit i land med era delmål kan ni höja blicken och fokusera på huvudmålet. Och kom ihåg att vara modiga. Växthusgasutsläppen måste minska, så skruva upp ambitionen så snart ni känner er redo!

Nudging: Få dina medarbetare att göra klimatsmarta val

Relaterade artiklar