Leasade eller ägda fordon? Så ska de rapporteras enligt GHG-protokollet

Klimatberäkning
leasade och ägda fordon

Det är inte helt enkelt att bena ut GHG-protokollet, speciellt när man dyker ner i detaljerna rörande sitt företags växthusgasutsläpp. I vilka scope hamnar de olika utsläppen?  Vad är det som ska ingå i beräkningarna egentligen? Ett område vi brukar få många frågor på är hur klimatpåverkan från leasade eller ägda fordon och deras drivmedel ska redovisas. Det ger vi svar på här.

Det första steget är att välja vilken konsolideringsmetod ni ska använda för er verksamhet.  Med det menas den metod som bestämmer på vilket sätt ni rapporterar er verksamhets utsläpp av växthusgaser. Den största skillnaden som val av konsolideringsmetod gör, är vilka bolag och hur stora delar av dem som ska inkluderas i er verksamhets klimatredovisning. Här kan ni välja mellan Equity Share Approach (rapportering utifrån procentuellt ägandeskap) eller Control Approach (100% rapportering där verksamheten har kontroll). Control Approach har två underkategorier; Operational Approach och Financial Approach där Operational Approach är den mest använda. Läs mer om de olika konsoliderinsmetoderna här. 

Konsolideringsmetod

Operational Control Approach

Den konsolideringsmetod som flest företag använder sig av är Operational Control Approach, vilket innebär att alla växthusgasutsläpp som verksamheten och dess eventuella dotterbolag operationellt styr över, ska räknas in. Eftersom Operational Control är det vanligaste metodvalet kommer vår förklaring relaterad till beräkning av fordon inom GHG-protokollet att utgå ifrån den. 

Fordon & resor i GHG-protkollet

Det finns fyra kategorier i GHG-protokollet som kan vara relaterade till beräkning av fordon och resor:

  • Scope 1 Drivmedelsutsläpp från ägda eller leasade företagsfordon.
  • Scope 3 Kapitalvaror/köpta varor*: om företaget köpt egna fordon ska växthusgasutsläpp från livscykeln av produktion räknas in.
  • Scope 3 Bränsle- och energirelaterade aktiviteter: de utsläpp som sker vid produktion av använt drivmedel.
  • Scope 3 Tjänsteresor: om tjänsteresa har gjorts med fordon som inte är leasat eller ägt av företaget. 

*Om inköpta fordon räknas som kapitalvaror i bokföringen, ska de även göra det i GHG-protokollet. 

Läs mer: Det här är GHG-protokollet

Drivmedlets växthusgasutsläpp genom dess livscykel

När det kommer till växthusgasutsläpp från livscykeln av själva drivmedlet benämns det som WTT, TTW eller WTW. 

WTT = Well to Tank. Utsläpp från produktion och transport av drivmedlet fram till bensinmacken, det vill säga fram till att bilen tankas.

TTW = Tank to Wheel. Utsläpp från förbränning av drivmedlet när bilen körs.

WTW = Well to Wheel. Utsläppet från hela bränslets livscykel, från utvinning till avgasrör.

Lathund

Lathund över hur ägda, leasade och hyrda fordon ska inkluderas i olika kategorier enligt GHG-protokollet.

Växthusgasutsläpp från livscykeln av drivmedel enligt GHG-protokollet.

Som tabellen visar är det inte alltid helt enkelt att förstå vilka växthusgasutsläpp som ska räknas med och på vilket ställe, när det kommer till rapportering av fordon enligt GHG-protokollet. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och det gäller att hålla tungan rätt i mun. Efter nästan 20 år i branschen har vi lång erfarenhet av klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. Känner ni er osäkra är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Relaterade artiklar